Omaishoitajien verovähennysoikeus

Omaishoitajien verovähennysoikeus

mennessä | helmi 12, 2021 | Uutiset

Veroehdotus saapuu jälleen maalis-huhtikuussa tarkistettavaksemme. Omaishoitaja voi hakea tulonhankkimisvähennystä, jos hän saa lainmukaista hoitopalkkiota eli on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Muu kuin omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja ei voi tehdä verotuksessaan vähennyksiä omaishoitoon liittyvistä kustannuksista.

Hoidosta aiheutuneet kustannukset

Varsinaisesta hoidettavan hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat lähtökohtaisesti hoidettavan omia menoja. Esimerkiksi kulut hoidettavan lääkärikäynneistä ovat luonteeltaan hoidettavan omia kustannuksia, vaikka omaishoitaja olisi seurannut mukana saattajana. Myös hoidettavan kotiin hankitut hoidossa tarvittavat laitteet, apuvälineet ja kalusteet ovat hoidettavalle kuuluvia kustannuksia. Tällaiset kulut ovat hoidettavan vähennyskelvottomia elantomenoja, joita omaishoitajakaan ei voi vähentää verotuksessaan, vaikka hän olisi ne maksanut.

Jos omaishoitajana on puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi, hoidettavan puolesta maksetut kulut ovat yleensä vähennyskelvottomia myös sillä perusteella, että niiden suorittamisen katsotaan perustuvan puolisoiden tai vanhemman ja lapsen väliseen elatusvelvollisuuteen.

Matkakustannukset

Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja ei voi vähentää matkakustannuksia, joita hänelle aiheutuu hoidettavan asioiden hoitamisesta, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä. Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan luona, hänelle voi aiheutua vähennyskelpoisia matkakustannuksia hoidettavan luona käynneistä ja hoidettavan asioiden hoitamisesta. Omaishoitaja voi vähentää hoidettavan luona käynneistä aiheutuneet kustannukset verotuksessa asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituksin.
Hoidettavan asioiden hoitamisesta omaishoitajalle aiheutuneet matkakulut, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä, omaishoitaja voi vähentää tulonhankkimiskuluina (ei omavastuuosuutta).

Työhuonevähennys

Työhuonevähennyksen saaminen edellyttää, että asuintilaa käytetään tulonhankkimistoiminnan tarkoituksiin. Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva kunnalta hoitopalkkiota saava omaishoitaja voi vähentää asunnossa tehtävän omaishoitotyön perusteella työhuonevähennyksenä 450 euroa/vuosi. Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan kanssa samassa taloudessa, hän voi vähentää työhuonevähennyksenä 450 euroa, jos hän tekee osapäiväisesti ja säännöllisesti kotonaan omaishoitoon liittyviä muistiinpano-, raportointi- tai muita vastaavia paperitöitä, lue lisää.

Viime vuonna myös monet omaishoitajat tekivät koronatilanteen takia töitä kotoa käsin, joten jos on ansiotyössä tehnyt etätöitä, muistakaa myös hakea työhuonevähennystä.

Lisää tietoa vähennyksistä Taloustaidon jutusta, jossa on lisätietoa myös kotitalousvähennyksestä.